Stadgar för föreningen FATEG

Verksamhetsberättelse 2018

FATEG Verksamhetverksamhetsberättelse 2018

Styrelsen 2019

Inger Sohlman, ordf
Elisabet Berg, kassör
Eva Holmström, Sekreterare
Marica Helmersson, ledamot
Jessicka Stålstierna , ledamot

Anna Jernstedt, suppleanter

Monica Sjöberg, suppleanter

Jenny Granberg, Revisor

 

Styrelsen 2018

Inger Sohlman, ordf
Elisabet Berg, kassör
Eva Holmström, Sekreterare
Marica Helmersson, ledamot
Jessicka Stålstierna , ledamot
Marie Brinkebark, suppleanter

Styrelse 2017

Marie Brinkebark, ordf – Maila ordförande
Eric Hartig, kassör
Marica Helmersson, Sekreterare
Inger Elovsson Sohlman, ledamot och kontaktperson – Maila kontaktperson
Susanne Wänman, ledamot o webmaster – Maila kontaktperson
Päivi Taipale, och Jessica Stålstierna, är suppleanter.

Styrelse 2016

Marie Brinkebark, ordf – Maila ordförande
Eric Hartig, kassör
Karin Janbell, sekreterare
Inger Elovsson Sohlman, ledamot och kontaktperson – Maila kontaktperson
Susanne Wänman, ledamot o webmaster – Maila kontaktperson
Susanne Lundell, och Marica Helmersson, är suppleanter.

Föreningen Anhörig Till En Gärningsman F.A.T.E.G.

Fastställda vid bildandet av F.A.T.E.G.  vid årsmötet den 6 mars 2011 i Väskinde. Stadgarna kompletterats vid extra möte 30 november 2011 i VisbyFÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNINGF.A.T.E.G.  är en ideell förening med syfte att:

– genom opinionsbildning och information verka för att media och samhälle ska förstå att även anhöriga till gärningsmän behöver hjälp och stöd efter en anhörigs brott.

– under häktestiden och vid rättegång finnas till för medlemmar som söker stöd och hjälp.

– genom föredrag och annan samhällsinriktad verksamhet t.ex. genom skolbesök och besök på arbetsplatser sprida kunskap och information om de anhörigas situation och behov.

– verka för ett rikstäckande nätverk där polis, socialtjänst och psykiatri m.fl. kan samverka bättre för att undvika brott.

– föreningen har genom styrelsebeslut rätt att bilda region-, länsförening eller annan sammanslutning med andra föreningar.

– vara religiöst och politiskt obunden.

– stötta, hjälpa och råda de medlemmar och andra drabbade genom att vara en första kontaktinstans och genom att vara tillgängliga för andra i liknande situation.

– verksamheten präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för människor och deras livssituation.

– verka brottsförebyggande genom informationsspridning.

– hjälpa till med kontakter med ex. terapeuter, jurister och pappersarbete till olika instanser.

HEMORT

Föreningen har sitt säte på Gotland. Det mesta av verksamheten sker dock i Stockholm och övriga landet.

MEDLEMSKAP

 • 1 Medlem i föreningen är enskild person, företag eller organisation som betalat av årsmötet beslutad medlemsavgift.
 • 2 Medlem har möjlighet att ingå i styrelsens resursgrupp.
 • 3 Medlem som skadar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning tas av föreningens styrelse sedan medlem fått yttra sig inför hela styrelsen.

STYRELSEN

 • Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

–  verkställa av årsmötet fattade beslut

–  planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen

–  ansvara för och förvalta föreningens medel

–  att förbereda årsmötet.

 • Styrelsen består av ordförande och 2-4 övriga ledamöter (udda antal), jämte 2 suppleanter
 • Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i §17 bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanter bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs genom ett konstituerande möte med protokoll efter årsmötet.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

 • Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person, vilket beskrivs i det konstituerande protokollet.
 • Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 • Styrelsen arbetar också genom en resursgrupp med av styrelsen invalda personer som visar på lämplighet för föreningens arbete. Invalda personer till resursgruppen skall protokollföras och rapportera sitt arbete till styrelsen.
 • 10  Styrelsen och resursgruppen har röstberättigat medlemskap men är befriade från medlemsavgiften som tack för tid och engagemang.
 • 11  Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M

 • 12  Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

 • 13  Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

MÖTEN

 • 14  Föreningen håller årsmöte i mars varje år.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten.

Kallelse och dagordning för årsmötet kungörs senast 2 veckor före mötet av styrelsen genom e-post eller vanlig post till medlemmarna.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 • 15  Varje medlem som är närvarande har rösträtt på möte.
 • 16  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
 • 17   Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2.Fastställande av dagordning.

3.Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

5.Redogörelse för föregående års verksamhet.

6.Revisorernas berättelse över styrelsens ekonomi under det senaste räkenskapsåret.

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.Val av

a)föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år;

b)övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år;

c)2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

9.Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

10.Övriga frågor.

Ett förslag som tas upp under punkten ”Övriga frågor” och som är av ”ekonomisk natur”

ska inte tas beslut på här, utan remitteras till ordinarie styrelsemöte. Skälet är att minska risken att dåligt underbyggda beslut fattas.

EXTRA MÖTE

 • 18  Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el dyl.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

BESLUT, OMRÖSTNING

 • 19  Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i §17 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten- Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEÄNDRING

 • 20

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 • 21   Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på  två medlemsmöten varav det ena ska vara föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Efter reglerade skulder skall överskottet tillfalla Rädda Barnen

Föreningen Anhörig Till En Gärningsman

F.A.T.E.G.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.