Stadgar för föreningen FATEG

Föreningen Anhörig Till En Gärningsman F.A.T.E.G.

STADGAR

MEDLEMSKAP

1 Medlem i föreningen är enskild person, företag eller organisation som betalat av årsmötet beslutad medlemsavgift.
2 Medlem har möjlighet att ingå i styrelsens resursgrupp.
3 Medlem som skadar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas ur föreningen.
Beslut om uteslutning tas av föreningens styrelse sedan medlem fått yttra sig inför hela styrelsen.

4 Medlemskap innebär omedelbar tystnadsplikt vad gäller identitet av andra medlemmar ,samt allt det som berör dem, så även allt enskild berättar om i föreningens gemensamma forum. Detta är av största vikt för alla och envar ska känna trygghet.

5 Vid ingående av Medlemskap, godkänner medlem att styrelsen för medlemsmatrikel med namn och adress samt i de fall det finns; även mailadress, genom sin betalning av medlemsavgift. Vid familjemedlemskap skall allas namn i familjen namnges.

STYRELSEN

6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för dessa stadgar –  verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen

– föra löpande protokoll vid styrelsemöten.
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– att förbereda årsmötet.

7 Styrelsen består av ordförande och 2-4 övriga ledamöter (udda antal), jämte 2 suppleanter

8 Val av fem till sju Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet, för ett år, bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanter bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, och de övriga befattningar som behövs genom ett konstituerande möte med protokoll efter årsmötet. Två firmatecknare, kassör och en till inom styrelsen skall utses. Firmatecknare skall båda ha tillgång till bankkonto var för sig,
men kassören är den som har huvudansvaret för att ekonomin sköts.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

9 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person, vilket beskrivs i det konstituerande protokollet.

10 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

11 Styrelsen kan också arbeta genom en resursgrupp, med av styrelsen invalda personer, som visar på lämplighet för föreningens arbete. Invalda personer till resursgruppen skall protokollföras och rapportera sitt arbete till styrelsen.

12 Föreningen har genom styrelsebeslut rätt att bilda region-, länsförening eller annan
sammanslutning med andra föreningar.

13 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M

14 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

15 Kassör skall inför årsmöte sammanställa bokslut samt förbereda muntlig presentation av densamma. Inför detta skall styrelsen tillhandahålla årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, samt kvitton och specifikationer för löpande utgifter. Kassörens sammanställning lämnas till styrelsen senast två veckor innan årsmöte.

ÅRSMÖTE

16 Föreningen håller årsmöte i mars varje år.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten.
Kallelse och dagordning för årsmötet kungörs senast 2 veckor före mötet av styrelsen
genom inlägg i gemensamt socialt forum på internet, e-post eller vanlig post till medlemmarna beroende på kontaktväg efter medlems önskemål.
Styrelsen skall hålla bokslut tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

17 Varje medlem som är närvarande har rösträtt på möte.

18 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

19 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2.Fastställande av dagordning.
3.Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
5.Redogörelse för föregående års verksamhet.
6. Kassörens berättelse över styrelsens ekonomi under det senaste räkenskapsåret.
7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.Val av sju stycken ledamöter.
a-d är borttagen
9.Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

10.Övriga frågor.
Ett förslag som tas upp under punkten ”Övriga frågor”
och som är av ”ekonomisk natur”ska inte tas
beslut på här, utan remitteras till ordinarie styrelsemöte. Skälet är att minska risken att dåligt underbyggda beslut fattas.

KONSTITUERANDE MÖTE

20 Konstituerande möte skall ske inom två veckor efter årsmötet. Vid detta möte fördelas uppgifterna inom styrelsen enligt §7 och §8.

EXTRA MÖTE

21 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när kassör/revisorerna så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el dyl. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

BESLUT, OMRÖSTNING

22 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nej-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i §17 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEÄNDRING

23 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

24 Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på två medlemsmöten varav det ena ska vara  föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
Efter reglerade skulder skall överskottet tillfalla Rädda Barnen

Föreningen Anhörig Till En Gärningsman

F.A.T.E.G.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.