Protokoll från Årsmötet, 26 Mars 2017

 Årsmöte för föreningen F.A.T.E.G 2017

Föreningen Anhörig Till En Gärningsman

Datum: 26 mars 2017 med start kl. 13.00

Plats: BUFFF:s lokal på Magnus Ladulåsgatan 6A i Stockholm

Närvarande

Inger E Sohlman

Marie Brinkebark

Marica Helmersson

Susanne Wännman

Jessica Stålstierna

Päivi Taipale

Eric Hartig

Barbro Fougstedt (från kl. 13.40 och punkt 8 i dagordningen)

Leif Fougstedt (från kl. 13.40 och punkt 8 i dagordningen)

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Konstaterades att mötet utlysts på rätt sätt.

 1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Marie Brinkebark valdes till mötesordförande.

Eric Hartig valdes till mötessekreterare.

 1. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

Päivi Taipale och Jessica Stålstierna valdes till justerare.

 1. Redogörelse för föregående års verksamhet.

Inger redogjorde. Se bilaga. Mötet utryckte sitt gillande.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens ekonomi under det senaste räkenskapsåret.

Föreningen har inga revisorer. Istället redogjorde Eric, som är kassör, för ekonomin det gångna året.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

 1. Val av
 1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år

Mötet beslutade att välja Marie Brinkebark.

 1. övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år

Mötet beslutade att välja Inger Sohlman, Susanne Wännman, Eric Hartig, Marica Helmersson

 1. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

Mötet beslutade att välja Päivi Taipale och Jessica Stålstierna.

 1. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

Det finns inga förslag, men Jessica Stålstierna ska fråga sin man, som har kunskap och erfarenheter i ämnet. Det kan bli aktuellt med fyllnadsval.

 1. Behandling av förslag
 1. Styrelsen anser att formuleringen i stadgarna med följande lydelse: ”– kunna stödja barn som inte har ekonomi för att resa till förälder på anstalt med ekonomiskt stöd.” ska tas bort ur stadgarna för att föreningen inte har som syfte att stödja barn på detta sätt. Förslaget har dock kommit in för sent till årsmötet.

Mötet beslutade att kalla till ett extra årsmöte som genomförs via Skype till den 2 maj kl. 19.00.

 1. Övriga frågor
 1. Föreningens logga

Styrelsen föreslår att föreningens logga byts ut. Det finns ett problem gällande loggan, då användande av den bilden är gjord av en utomstående, som kräver att dennes namn alltid ska finnas med då loggan används. Detta anser styrelsen inte är lämpligt. Enligt förslag på ny logga ska den nya inte ha några symboler, då sådana kan tolkas på sådana sätt att de tolkningarna inte beskriver föreningens syften.

Ett visst förslag bland flera diskuterades fram på mötet.

Mötet beslutade att anta förslaget till ny logga, se bilagan.

 1. Kommande års verksamhet.

Marie redogjorde för styrelsens tankar om verksamhet för det kommande året. Mötet konstaterade att stadgarna inte innehåller någon punkt för verksamhetsplan, så tankar om det kommande verksamhetsåret berättas på detta sätt. Till nästa år vore det bra ifall en punkt om verksamhetsplan på årsmötet lades till i stadgarna.

Styrelsens tankar om verksamheten för kommande verksamhetsår mottogs med gillande.

 1. Mötets avslutande

Ordföranden Marie tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Mötessekreterare

……………………………………..

Eric Hartig

Justerare

……………………………………..

Päivi Taipale

Justerare

…………………….….……………

Jessica Stålstierna

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s